FILE SHELF 2016

December 2016


 • കാഷ് ആയി ശമ്പളം ട്രഷറിയില്‍ നിന്നും കൈപ്പറ്റുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവിതരണം സംബന്ധിച്ച്
 • Circular - ഹരിത കേരള മിഷന്‍ പ്രാരംഭം കുറിക്കല്‍ - ഡിസംബര്‍ 8 ന് സ്കൂളുകളില്‍ നടപ്പാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് 
 • Letter : sub - Permission for Processing Bills manually - Further Instructions
 • Download the Handbook on Financial Assistance from Various Departments ( Published by Information & Public Relations Department)
 • Circular - ഭാഷാധ്യാപകരുടെ പുനര്‍ വിന്യാസം സംബന്ധിച്ച്
 • Circular - സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളും വസ്തുക്കളും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • Circular - പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ പദ്ധതി - വിവിധ തലങ്ങളിലെ ദൌത്യങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്
 • Gazette - KER Amendment - Appointment in Aided Schools.
 • November 2016
  October 2016

 • Circular - എന്‍റെ മരം പദ്ധതി - നിര്‍ദേശങ്ങള്‍
 • സര്‍ക്കാര്‍ / എയിഡഡ LP / UP സ്കൂളുകളിലെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ച് 
 • UDISE - സമഗ്ര വിദ്യാര്‍ഥി വിവര ശേഖരണം - പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 
 • Circular - Deputing authorized officers to visit SPARK help desk / PMU
 • GO - കലാ കായിക പ്രവൃത്തിപരിചയ മേഖലകളില്‍ സ്പെഷലിസ്റ്റ് അധ്യാപകരുടെ നിയമനം
 • GO - Group Personal Accident Insurance Scheme Renewal for 2017
 • Circular - സ്കൂള്‍ ശാസ്ത്രോത്സവം സംബന്ധിച്ച് -dated 13-10-16
 • GO - സംരക്ഷിത അധ്യാപക / അനധ്യാപകരുടെ അധികശമ്പളം തിരിച്ചടക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 
 • പ്രീ മെട്രിക് മൈനോറിറ്റി സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് - User ID / Password സംബന്ധിച്ച്
 • Circular - LP അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള IT പരിശീലനം സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ 
 • സഞ്ചയിക പുനര്‍നാമകരണം - Students Savings Scheme
 • Circular - പ്രീ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം - അംഗന്‍വാടികളിലൂടെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • Circular - നവംബര്‍ 1 മലയാളം ശ്രേഷ്ഠഭാഷാദിനം, ഭരണഭാഷാവാരം - നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ 
 • GO- Time Bound Higher Grade to Last Grade Employees in Aided Sector who relinquished promotion - Clarification
 • സ്കൂള്‍ യൂനിഫോം 2017- 18 കളര്‍ കോഡ്
 • GO - S L I പുതിയ നിരക്ക് ഡിസംബര്‍ മാസത്തെ ശമ്പളം മുതല്‍
 • Court order - വികലാംഗര്‍ക്ക് ഐഡഡ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ സംവരണം സംബന്ധിച്ച്
 • September 2016
 • അധ്യാപക അവാര്‍ഡ്‌ വിവരങ്ങള്‍
 • Circular - Pre Metric Scholarship for Handicapped Children 2016-17 (Std IX,X)
 • GO - സംരക്ഷിത അധ്യാപക, അനധ്യാപകരുടെ ശമ്പളവിതരണം സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശങ്ങള്‍
 • GO - ഓണം ഫെസ്റ്റിവല്‍ അഡ്വാന്‍സ്‌ (GO (P) No.129/2016 dated 1-9-16)
 • GO- ഓണം ഫെസ്റ്റിവല്‍ അലവന്‍സ് (GO(P) 130/2016 dated 1-9-16)
 • Circular - സ്കൂളില്‍ കുട്ടികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് 
 • 5 കിലോ സ്പെഷ്യല്‍ അരി വിതരണം സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശങ്ങള്‍
 • GO - ഉച്ചഭക്ഷണ പാചകക്കൂലി, കണ്ടിന്‍ജന്റ് ചാര്‍ജ് എന്നിവ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച ഉത്തരവ്
 • GO - പാഠപുസ്തകവിതരണം - E Monitoring - നിര്‍ദേശങ്ങള്‍
 • പ്രീ മെട്രിക് മൈനോറിറ്റി സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് 2016-17 : പുതിയ സര്‍ക്കുലര്‍ 
 • Circular - ഓണം അവധിക്കാലത്ത് ക്ലാസുകള്‍ നടത്തരുതെന്ന നിര്‍ദേശം 
 • Order - സംരക്ഷിത അധ്യാപകരുടെ പുനര്‍വിന്യാസം സംബന്ധിച്ച്
 • GO - Travelling Allowances- Revision of TA ceiling.
 • Link to Convert GIS Account Number to 12 digits (Read instructions carefully) /// Instructions
 • GO - എയിഡഡ സ്കൂളുകളിലെ ഒഴിവുകളില്‍ വികലാംഗര്‍ക്ക് സംവരണം സംബന്ധിച്ച്
 • GO - സര്‍ക്കാര്‍ / എയിഡഡ സ്കൂളുകളിലെ 1 മുതല്‍ 8 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും സൌജന്യ യൂണിഫോം 
 • GO - സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളുകളിലും നിയമനത്തിന് K TET നിര്‍ബന്ധമാക്കി
 • GO - Maintenance of Aquittance Roll and Cash Book - New Directions
 • പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ - ആധാര്‍ ലിങ്ക്ഡ അക്കൗണ്ട്‌ വഴി അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 
 • Letter - പ്രസവാവധി സംബന്ധിച്ച സ്ഫഷ്ടീകരണം
 • Circular - Staff Fixation Urgent - ഒക്ടോബര്‍ 5 ന് മുമ്പ് മുഴുവന്‍ കുട്ടികളുടെയും UID/EID നമ്പറുകള്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍ കര്‍ശനനിര്‍ദേശം 
 • August 2016
 • MID DAY MEAL - Monitoring : Directions for online entry /// WEBSITE
 • GO - Salary of Daily Wages Employees through SPARK
 • Circular 1  /// Circular 2- പ്രീ മെട്രിക് മൈനോറിറ്റി സ്കോളര്‍ ഷിപ്പ് 2016
 • GO - അണ്‍ ഇക്കണോമിക്ക് സ്കൂളുകളിലെ നിയമന അംഗീകാരം സംബന്ധിച്ച് 
 • Circular - സ്കൂള്‍ വാഹനങ്ങളിലെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശങ്ങള്‍
 • Staff Fixation 2016-17 - പുനര്‍ വിന്യാസവും തസ്തിക നിര്‍ണ്ണയവും - നിര്‍ദേശങ്ങള്‍
 • GO - Group Insurance Scheme - Re classification of Groups and Revision of rate of subscription. ///  Guidelines to Apply for GIS Membership /// DDO Login
 • GO - സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളുകളിലെ ദിവസ വേതന താത്കാലിക നിയമനത്തിന് അനുമതി.
 • Clarification - Submission of Bill for GAINPF
 • GO - സംരക്ഷിത ജീവനക്കാരുടെ പുനര്‍വിന്യാസം സംബന്ധിച്ച് 
 • Circular - സ്കൂള്‍ യൂനിഫോം സംബന്ധിച്ച്
 • Circular - സ്കൂളുകളില്‍ സ്റ്റവ്, ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • Help File to prepare bills for Temporary Employees without PEN Numbers
 • PSC പരീക്ഷ നടക്കുന്ന സ്കൂളുകളില്‍ ഉച്ച വരെ ക്ലാസ് നടത്തണം എന്ന നിര്‍ദേശം.
 • GO - 5 KG ഓണം സ്പെഷ്യല്‍ അരി വിതരണം 2016
 • GO - അംഗീകാരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിലെ 8, 9 ക്ലാസ് കുട്ടികള്‍ക്ക് അംഗീകൃത സ്കൂളുകളിലെ തുടര്‍ പഠനം
 • July 2016
  June 2016
  May 2016
  April 2016
  March 2016
  February 2016
  January 2016

  No comments: